ABOUT Out-Circle

เกี่ยวกับ

GUIDE : HOME > ABOUT


STORY

เรื่องราว

Out-Circle Educational Network เดิมเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการในเครือข่ายของ Uncommon International Group ชื่อโครงการว่า Uncommon Education เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการผลักดันนโยบายทางการศึกษาตามแนวทางของ Uncommon International Group ในขณะนั้น

จากนั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งและประธาน Uncommon International Group (ในขณะนั้น) ได้ลงนามตามมติผู้บริหารของ Uncommon International Group เพื่อถอดถอน Uncommon Education ออกจากการเป็นโครงการในเครือของ UNG

และในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีความเห็นสมควรที่จะนำ Uncommon Education กลับมาดำเนินการต่อ ภายใต้การก่อตั้งและดูและของตนเองหลังจากลาออกจากการเป็นประธานสูงสุดของ Uncommon International Group จึงได้เริมดำเนินการการเปลี่ยนชื่อเป็น Out-Circle Educational Network หรือ OCC และเริ่มปรับโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (แต่ยังไม่จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

VISIONS

วิศัยทัศน์

OVERVIEW

"เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำสูงในระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน"

MISSIONS

ภารกิจ

POLICY

 • วางโครงสร้างและระบบสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอนโยบายให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผลักดันนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันระดับนานาชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน


SUPPORT

 • เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ฯลฯ

 • สร้างพื้นที่ ระบบ และเว็บไซต์ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

GOALS and PURPOSES

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 • ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาการศึกษาและสังคม

 • เปิดพื้นที่ทางความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อผลักดันประเด็นปัญหาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง

 • ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล

 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

PARTS

ส่วนในการดำเนินการ

OUT-CIRCLE OPPORTUNITY

ส่วนทำงานของผู้พัฒนาระบบและโครงสร้างการดำเนินการของ Out-Circle Educational Network เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันทางการศึกษาให้กับเยาวชนและคนในสังคม ฯลฯ

ขอบเขตการทำงาน

 • พัฒนาระบบการทำงานภายในและ Workflow

 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายของ Out-Circle Educational Network

 • พัฒนาแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่จะเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้ทั้งบุคคลากรในองค์กรและนอกองค์กร

 • ดำเนินการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการทั้งที่สอดคล้องกับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

OUT-CIRCLE MOVE

ดำเนินการทำงานที่สอดคล้องกับการผลักดันและกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายและแนวทางของ Out-Circle Educational Network ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

ขอบเขตการทำงาน

 • ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับนโยบายของ OCC

 • ดำเนินการศึกษาวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันนโยบายทางการศึกษา

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมและบริหารกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา

OUT-CIRCLE HELP CENTER

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และรับรายงาน ร้องเรียน การข่มขู่คุกคาม ฯลฯ ของบุคลากรทางการศึกษา

ขอบเขตการทำงาน

 • รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และช่วยเหลือการดำเนินการ รวมถึงการติดตามผลลัพธ์ในการดำเนินการ

 • ศึกษาสถิติการข่มขู่ คุกคาม และปัญหาที่สอดคล้องทางการศึกษา

 • ให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ กับบุคลากรทางการศึกษา

OUT-CIRCLE REPRESENTATIVES

กลุ่มตัวแทนของ Out-Circle Educational Network ที่ผ่านการคัดเลือกและการประเมินเพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนดำเนินการที่สำคัญในกิจกรรมบางอย่าง* ของเครือข่าย

ขอบเขตการทำงาน

 • เป็นตัวแทนในการประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่าย

 • เป็นตัวแทนในการนำเสนอปัญหาทางการศึกษาต่อสาธารณะชน

 • เป็นตัวแทนหรือโฆษกประจำเครือข่าย

 • เป็นตัวแทนในการปฏิบัติภารกิจพิเศษตามคำสั่งของผู้บริหาร

FOUNDERS and EXECUTIVES

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร

ประธานสูงสุดและผู้ก่อตั้ง

ภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ

ประธานเทียบเท่าสูงสุด

LOGO

โลโก้