MANAGEMENT OVERVIEW

GUIDE : HOME > PARTS > MANAGEMENT

ประธานสูงสุด

(นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร)

ทำหน้าที่บริหารองค์กรโดยภาพรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มีอำนาจอย่างถูกต้องจากการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยในการพัฒนาองค์กรตามระบบและแนวทาง รวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้บริหารหรือคณะทำงานที่สามารถมาจากการแต่งตั้ง แต่ต้องผ่านมติผู้บริหาร อาทิ การแต่งตั้งผู้บริหารในส่วนการทำงานต่าง ๆ ยกเว้นประธานเทียบเท่าสูงสุด (ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น) ฯลฯ รวมถึงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างการดำเนินการเดิม ฯลฯ ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องผ่านมติจากคณะบริหารสูงสุด และประธานเทียบเท่าสูงสุดด้วย

ประธานเทียบเท่าสูงสุดหรือหัวหน้าคณะบริหาร

(นางสาวภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ)

มีอำนาจในการดำเนินการหรือตัดสินใจเทียบเท่าประธานสูงสุด แต่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการโดยพลการ การดำเนินการใด ๆ ต้องผ่านการอนุมัติของประธานสูงสุด