โครงการ : การยื่นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือเรียนที่มีข้อมูลขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และการตีตรา

หมวด : การสร้างการตีตราในผู้ป่วย HIV, AiDS, และอื่น ๆ ในรายวิชาสุขศึกษา ฯลฯ

ดำเนินการโดย สีฟ้า รหัสโครงการ B1.1

GUIDE : HOME > PARTS > occ MOVE > ทีมสีน้ำเงิน > การสร้างการตีตราในผู้ป่วย HIV, AiDS, และอื่น ๆ ในรายวิชาสุขศึกษา ฯลฯ

เข้าหน้าต่างการทำงาน

INTRODUCTION

เนื่องจากในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้มีตัวแทนจาก Out-Circle Educational Network เข้าร่วมพูดคุยแบบ Roundtable กับผู้แทนสหประชาชาติและ UNaids ประจำประเทศไทยและ Asia Pacific ซึ่งภายในการพูดคุยนั้น ได้มีการกล่าวถึงประเด็น Stigma Discrimination กับผู้ป่วย HIV และ Aids ซึ่งนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ตัวแทนจาก OCC ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื้อรังนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะ Textbooks ที่สร้างภาพจำที่ไม่เหมาะสม และลดทอนคุณค่า รวมถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่กับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV (PLHIV) เท่านั้น แต่ยังรวมถึง LGBTQ และอื่น ๆ อีกด้วย


จากนั้นทาง OCC ได้รับการติดต่อกลับจาก ผู้บริหาร UNAids เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ Textbooks ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่พูดถึง เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปหนังสือเรียน ฯลฯ ซึ่งทางผู้บริหาร Out-Circle Educational Network ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสอดคล้องกัน จึงได้ตอบรับเพื่อเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเรียนที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการตีตราโดยทันที

ข้อมูลโครงการ

ขยายข้อความเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

จำเป็นต้องรู้และภาพรวม

ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้มีตัวแทนจาก Out-Circle Educational Network เข้าร่วมพูดคุยแบบ Roundtable กับผู้แทนสหประชาชาติและ UNaids ประจำประเทศไทยและ Asia Pacific ซึ่งภายในการพูดคุยนั้น ได้มีการกล่าวถึงประเด็น Stigma Discrimination กับผู้ป่วย HIV และ Aids ซึ่งนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ตัวแทนจาก OCC ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื้อรังนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะ Textbooks ที่สร้างภาพจำที่ไม่เหมาะสม และลดทอนคุณค่า รวมถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่กับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV (PLHIV) เท่านั้น แต่ยังรวมถึง LGBTQ และอื่น ๆ อีกด้วย


จากนั้นทาง OCC ได้รับการติดต่อกลับจาก ผู้บริหาร UNAids เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ Textbooks ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่พูดถึง เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปหนังสือเรียน ฯลฯ ซึ่งทางผู้บริหาร Out-Circle Educational Network ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสอดคล้องกัน จึงได้ตอบรับเพื่อเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเรียนที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการตีตราโดยทันที

วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • การปฏิรูปหลักสูตรและหนังสือเรียนที่ลดทอนคุณค่า ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และการตีตรา

 • การยื่นข้อเสนอในการปฏิรูปหลักสูตรและหนังสือเรียนต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง (UN, UNaids, Ministry of Education)

 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรกับองค์กรระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • ส่งเสริมในเยาวชนในองค์กรมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

การศึกษาวิจัยและฐานข้อมูล

การศึกษาวิจัย

ในการดำเนินภารกิจนี้ จำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเชิงข้อมูลที่สำคัญและง่ายต่อการนำไปพิจารณาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำเป็นจะต้องรวมรวมฐานข้อมูลและงานวิจัย ดังนี้

งานวิจัย

 1. การศึกษาคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

 2. การศึกษาอัตราส่วนของหนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (กี่ % จากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

 3. การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ที่มีต่อ *1 *2

 4. การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ *1 *2


การสำรวจ

 1. หนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (รวบรวมทั้งหมดจากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

 2. การสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

 3. การสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

 4. อื่น ๆ ที่สามารถแนบไปได้

RELATED PROOFS

SDGS

 • 4 QUALITY EDUCATION

 • 10 REDUCED INEQUALITY

 • 17 PARTNERSHIP for the GOALS


HUMAN RIGHT

 • Article 1 : All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

 • Article 2 : Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

 • Article 3 : Everyone has the right to life, liberty and security of person.

 • Article 6 : Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

 • Article 7 : All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

 • Article 26 : (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

 • Article 30 : Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • โครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAiDS) ,UNICEF,UNESCO (ตอบรับที่จะดำเนินการแล้ว)

 • คณะกรรมการเอดส์ชาติ (รอนำเสนอจาก UNAiDS)

 • กระทรวงศึกษาธิการ (รอนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน)

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมและหน้าที่


รายงานผลการศึกษา/ดำเนินการ

ระยะดำเนินการ

ขยายข้อความเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

ระยะที่ 1 : การเตรียมการ

1 มกราคม 2564 ถึง 5 มกราคม 2564

ดำเนินการเตรียมการและการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการในระยะต่อไป การแบ่งแยกหน้าที่ ฯลฯ ดังนี้

 1. เตรียมแผนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • การศึกษาคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การศึกษาอัตราส่วนของหนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (กี่ % จากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

  • การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ที่มีต่อคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • ผลสำรวจหนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (รวบรวมทั้งหมดจากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

  • การสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

 2. แบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ โดยจะถูกจัดเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือส่วนศึกษาวิจัยหนังสือ และส่วนดำเนินการกิจกรรมและทำแบบสอบถาม

 3. ส่งแบบสอบถามที่จะใช้ในการทำแบบสำรวจบนเว็บไซต์ เพื่อสำรวจในส่วนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยให้กับผู้พัฒนาระบบและเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ


ขอบเขตของการเตรียมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 5 มกราคม 2564

ระยะที่ 2 : การเก็บข้อมูลภาคประชาสังคม

6 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมถึงกระจายแบบสอบถามที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย ฯลฯ


ขอบเขตของการเก็บข้อมูลภาคประชาสังคม

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

ระยะที่ 3 : การศึกษาวิจัย (ดำเนินการพิจารณาหนังสือเรียน)

10 มกราคม 2564 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564

ในการดำเนินภารกิจนี้ จำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเชิงข้อมูลที่สำคัญและง่ายต่อการนำไปพิจารณาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำเป็นจะต้องรวมรวมฐานข้อมูลและงานวิจัย ดังนี้

 1. ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • การศึกษาคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การศึกษาอัตราส่วนของหนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (กี่ % จากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

  • การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ที่มีต่อคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การศึกษาผลกระทบทางความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อคำ สื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • ผลสำรวจหนังสือเรียนที่มีคำ หรือสื่อ ที่ปรากฎในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs (รวบรวมทั้งหมดจากกลุ่มหนังสือตัวอย่าง)

  • การสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs

  • การสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs ต่อการปฏิรูปหนังสือแบบเรียนที่ปรากฎคำ หรือสื่อ ในหนังสือเรียนที่ส่งผลต่อการตีตราและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDs


ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะที่ 4 : การอภิปรายผล

5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมเพื่อสรุปผลต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนศึกาาต่อยอดในลำดับถัดไป


ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะที่ 5 : การสรุปผลและประชาสัมพันธ์

10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลและประชาสัมพันธ์ จากการเก็บข้อมูลภาคประชาสังคม และการศึกษาวิจัย


ขอบเขตของการสรุปผลและประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะที่ 6 : การยื่นข้อเสนอและดำเนินการขยายผล

15 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นข้อเสนอต่อผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (ดร. พัชรา เบญจรัตนาภรณ์)


ขอบเขตของการยื่นข้อเสนอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะขยาย : การติดตามการดำเนินการขยายผล

การติดตามการดำเนินการขยายผล

 • ยื่นข้อเสนอต่อผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (ดร. พัชรา เบญจรัตนาภรณ์)