โครงการ : การเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบ ปวช. และ กศน.

ดำเนินการโดย สีเขียว รหัสโครงการ G1

แนะแนวการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม


การดำเนินการภาคประชาสังคม


การสนับสนุน


การศึกษาวิจัย


การขยายผลและเผยแพร่ข้อมูล