ORANGE TEAM

ทีมสีส้ม

GUIDE : HOME > TEAMS > ORANGE

โครงการที่ดำเนินการอยู่

กำหนดการการดำเนินการ

เกี่ยวกับ

ทีมสีน้ำส้ม เป็นทีมปฏิบัติภารกิจของ Out-Circle Moveมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ของ Move ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างลุล่วงตามแผนการของคณะบริหารของ Move รวมถึงการผลักดันแนวทางการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

ติดต่อ

  • ชื่อตัวแทนผู้ประสานงาน : สกาย คิดลูน จอมพงษ์ (สกาย)

  • เบอร์โทร : 098 713 8249

  • อีเมล : Skydara091@gmail.com

  • ไลน์ไอดี : Sky443

ติดต่อ

  • ชื่อตัวแทนผู้ประสานงาน : ญาณวุฒิ ไสว (เฟรนด์)

  • เบอร์โทร : 065 065 7230

  • อีเมล : friend968ppap@gmail.com

  • ไลน์ไอดี : friend968channelhd

ผู้นำทีม

NARUBET RAKWIJIT

EXECUTIVE CHIEF

KITTIPHUM TRAKULSRI

COORDINATOR (with UN)

NAME XXX XXX

Position

โลโก้

แนะแนวการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม


การดำเนินการภาคประชาสังคม


การสนับสนุน


การศึกษาวิจัย


การขยายผลและเผยแพร่ข้อมูล