โครงการ : กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อสิทธิมนุษยชนของเยาวชน (ในประเด็นบทบาท และหน้าที่ของนักเรียน)

ดำเนินการโดย สีม่วง รหัสโครงการ P1

แนะแนวการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม


การดำเนินการภาคประชาสังคม


การสนับสนุน


การศึกษาวิจัย


การขยายผลและเผยแพร่ข้อมูล