Out-Circle OPPORTUNITY

เอาต์เซอร์เคิลเพื่อการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมและการศึกษา

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle OPPORTUNITY

List of TEAMS of OPPORTUNITY

About Out-Circle OPPORTUNITY

ส่วนทำงานของผู้พัฒนาระบบและโครงสร้างการดำเนินการของ Out-Circle Educational Network เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันทางการศึกษาให้กับเยาวชนและคนในสังคม ฯลฯ


ขอบเขตการทำงาน

  • พัฒนาระบบการทำงานภายในและ Workflow

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายของ Out-Circle Educational Network

  • พัฒนาแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่จะเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้ทั้งบุคคลากรในองค์กรและนอกองค์กร

  • ดำเนินการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการทั้งที่สอดคล้องกับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

บริหารองค์กรโดยภาพรวม

Occ-Opportunity มีหน้าที่หลักคือการบริหารองค์กร ในส่วนต่าง ๆ หรือในฝ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพการดำเนินการสูง และส่งเสริมให้เป้าหมายขององค์กรในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ occ-Opportunity ยังเป็นหนึ่งในส่วนหลักที่มีอำนาจ บทบาท และหน้าที่ที่จะปรับฐานโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ


ปรับความสมดุลขององค์กรและระบบการทำงาน

การปรับความสมดุลในมิติต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งด้านประชากร ปริมาณของงานและภารกิจ โครงสร้างองค์กร ฯลฯ การดำเนินการปรับความสมดุลนี้ถือเป็นหน้าที่หลักของ Occ-Opportunity ที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ


มองให้เห็นปัญหาและแก้ไขปัญหา

Occ-Opportunity จำเป็นที่จะต้องมองให้เห็นปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ขององค์กร และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในะยะเวลาอันสั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างลุล่วง ทั้งนี้ หน้าที่การปรับหรือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์กร ก็ถือเป็นหน้าที่ของ Occ-Opportunity เช่นเดียวกันที่จะนำเสนอปัญหาและทางออกให้กับผู้บริหารให้แก้ปัญหาต่อไป


วางแผนการปฏิบัติภารกิจ

การปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้ดี ถือเป็นแนวทางสำคัญของ Out-Circle ที่จำเป็นจะต้องได้รับการวางแผนที่ดี และมีแนวทางการดำเนินการที่ดีทั้งสิ้น และที่สำคัญ นอกเหนือจากการวางแผนแล้ว การสร้างกำหนดการและดูแลการขยายผลของภารกิจต่าง ๆ จากทุกส่วน ของ Out-Circle ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญของ Occ-Opportunity เช่นเดียวกัน

LOGO