ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Out-Circle Opportunity

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle OPPORTUNITY > HUMAN RESOURCES

ข้อมูลการทำงาน

ดูแลการดำเนินการของสมาชิก

ดูแลการดำเนินการสำหรับสมาชิก ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก รวมถึงการพัฒนาระบบการดำเนินสำหรับสมาชิกให้สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย หรือเสร็จสิ้นการดำเนินการต่าง ๆ ในระยะเวลาอันสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปรับสมดุลของปริมาณสมาชิก/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล

การปรับสมดุลของปริมาณหรือจำนวนสมาชิกในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงคาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกและพัฒนาสมาชิก

พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล

ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ในด้านต่าง ๆ


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น

สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร

วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับฟังปัญหาจากบุคลากร

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ HR คือเป็นหูเป็นตาและรับฟังปัญหาจาดบุคคลากรภายในองค์กร เพื่อให้ได้รับการดำเนินการปรับหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเมื่ทราบหรือรับรู้ถึงปัญหาใด ๆ แล้ว HR สามารถแจ้งต่อคณะบริหารให้ได้รับการดำเนินการแก้ไขต่อไป


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

การดำเนินการสำหรับสมาชิก (ลา/ลาออก/ฯลฯ)

ชื่อ


  • Email:

  • Facebook:

  • Line:

  • Phone:


ติดต่อเลขา


รายงานปัญหาและอื่น ๆ

ชื่อ


  • Email:

  • Facebook:

  • Line:

  • Phone:


ติดต่อเลขา