ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Out-Circle Opportunity

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle OPPORTUNITY > PUBLIC RELATIONS

ข้อมูลการทำงาน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

ผลิตคอนเทนต์และสื่อทางการศึกษาในเชิงบวก

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

เผยแพร่งานวิจัยและผลการดำเนินโครงการ

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ในสื่อและเว็บไซต์

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


อื่น ๆ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา