C TEAM

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle MOTIVATION > C TEAM

กำหนดการการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

  • -

เกี่ยวกับ

เป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการหรือคณะทำงานของ Out-Circle Motivation ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการระยะสั้น ในเครือของ Out-Circle Educational Network ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการเชิงการพัฒนานโยบายหรือผลักดันด้านการพัฒนาทางการศึกษา แต่เป็นโครงการที่สนับสนุนทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือโครงการอื่น ๆ อาทิ ค่ายวิชาการ ฯลฯ

ติดต่อ

  • ชื่อตัวแทนผู้ประสานงาน

  • เบอร์โทร

  • อีเมล

  • ไลน์ไอดี

ผู้นำทีม

NAME XXX XXX

Position

NAME XXX XXX

Position

NAME XXX XXX

Position

โลโก้