ระบบเว็บไซต์บริการทางภาครัฐ info.go.th

ศึกษาปัญหา I ออกแบบระบบ I พัฒนาระบบ

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle MOTIVATION > A TEAM > ระบบเว็บไซต์บริการทางภาครัฐ info.go.th

เกี่ยวกับโครงการ

 • ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.info.go.th และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการภาครัฐ และจัดกลุ่มงานบริการของรัฐประเภทต่าง ๆ

 • ออกแบบระบบและวิธีการค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐประเภทต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ User Experience
(ประสบการณ์ของผู้ใช้) , User Interface (ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้) ประกอบการออกแบบ

 • ดำเนินการจัดทำโมเดลแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ www.info.go.th พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

 • ดำเนินการจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ประกอบการรวบรวมข้อมูลและจัดกลุ่มงานบริการของรัฐ, การสร้างระบบการค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐ, การสร้างโมเดลแนวทาง
การพัฒนาเว็บไซต์ www.info.go.th พร้อมข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

 • ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดทำสไลด์นำเสนอ(PowerPoint) เพื่อเผยแพร่แนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐสู่สาธารณะ

การจัดสรรหน้าที่ในการทำงาน

ผู้นำ

-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

ทีมศึกษาการออกแบบ

-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

ทีมศึกษาการจัดข้อมูล

-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

ทีมออกแบบการนำเสนอ

-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • -

แผนการดำเนินการ

ระยะที่ 1 : ระบบข้อมูลและการจัดชุดข้อมูล

1 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564

รายงานการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐและการจัดกลุ่มงานบริการของรัฐประเภทต่าง ๆ พร้อมระบบ
การค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐ


ปัญหา

 • รายงานปัญหาด้าน User Interface

 • รายงานปัญหาด้าน User Experince and Website Structure

 • ปัญหาด้านระบบฐานข้อมูล

 • Website Safety and Privacy


การออกแบบระบบ

 • การจัดกลุ่มการให้บริการตามบริการทั่วไป

 • การจัดกลุ่มการให้บริหารตามหน่วยงานทางภาครัฐ

 • Interaction and Call to Action

 • ระบบการค้นหาบริการ (Main to Sub Parts)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ระยะที่ 2 : การออกแบบระบบต้นแบบ

1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการสร้างโมเดลแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ www.info.go.th

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ระยะที่ 3 : อภิปรายและปรับปรุง

1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564

รายงานศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ฉบับสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลและจัดกลุ่มงานบริการของรัฐ, การสร้างระบบการค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐ, 
การสร้างโมเดลแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ www.info.go.th พร้อมข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ประสายงานภายในองค์กร

สรุปผลการดำเนินการ