PRIVACY

  1. การใช้รูปใด ๆ ก็ตาม ควรมีการระบุแหล่งอ้างอิงใด ๆ เพื่อความน่าเชื่อถือ

  2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในองค์กร ถือเป็นความลับ ห้ามทำการเผยแพร่สู่ด้านนอก องค์กรอื่น หรือสู่สาธารณะ หากมีการละเมิด นำข้อมูลสมาชิกในองค์กรไปเผยแพร่ จะถูกเชิญออกจากองค์กรทันที


รู้สึกไม่สบายใจกับกฎต่าง ๆ ใช่หรือไม่ ?

หากพบปัญหาของ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาตรฐานชุมชน ฯลฯ

สามารถส่งรายงานเพื่อขอให้ปรับปรุงกับผู้บริหารโดยตรง ได้ที่นี่