WORKING in Out-Circle

ระบบการทำงานใน Out-Circle

GUIDE : HOME > WORK

การจัดกิจกรรม/โครงการ


  • การเปิดเว็บรับฟังความคิดเห็น

  • การจัดกิจกรรมออนไลน์

  • การจัดค่ายออนไลน์

  • การจัดกิจกรรมอาสาออนไลน์

  • การจัดเวทีดีเบตออนไลน์

การประสานงาน


  • ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์/ระบบ

  • ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • ฝ่ายสนับสนุน

  • คณะบริหาร