PROJECT Organizing

การจัดโครงการ

GUIDE : HOME > การทำงาน > ดำเนินโครงการ-MOTIVATION > การจัดโครงการ/อีเวนต์


PREPARATION

การเตรียมตัว

การเริ่มดำเนินการโครงการจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและข้อมูลการดำเนินโครงการให้พร้อมเพื่อเริ่มดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มเตรียมตัวได้ดังนี้

  1. การวางแผนการดำเนินโครงการ ร่วมกับผู้บริหารและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

  2. ร่างเอกสารภาพรวมการดำเนินโครงการ โดยประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมดพร้อมระบุหน้าที่และข้อมูลติดต่อ 3) ลักษณะโครงการ 4) หลักการ ความสำคัญ และเหตุผล 5) วัตถุประสงค์ 6) เป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ 7) งบประมาณและแนวทางการจัดหางบประมาณ 8) ขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยละเอียด 9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต่อองค์กร ต่อสมาชิก และต่อผู้มีส่วนร่วม

  3. ส่งมอบเอกสารให้ผู้บริหารสูงสุดลงชื่อรับรอง


PUBLISHING

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

ข้อมูล


CONCLUDING

การสรุปผล

ข้อมูล