การดำเนินการวิจัย

Researching

GUIDE : HOME > การทำงาน > การศึกษา/วิจัย > การดำเนินการวิจัย

ดูข้อมูลภารกิจที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่จะดำเนินการ ทำความเข้าใจถึงขอบเขตการดำเนินการและการทำภารกิจ เพื่อการตั้งหัวข้อหรือการดำเนินการทำการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ตั้งหัวข้อการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินการของภารกิจ เพื่อให้ภารกิจนั้น ๆ มีผลอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับโอกาสสูงสุดในการต่อยอดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การตั้งหั


การตั้งชื่อเรื่องในการวิจัยควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • ตัวแปรที่จะศึกษา หรือตัวแปรตามที่สนใจในการวิจัย เช่น ความพึงพอใจ บทบาท ปัญหา การรับรู้ เป็นต้น

  • ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา เช่น นักศึกษาสถาบันราชภัฏลำปาง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการกองทุนหมู่บ้าน นักเรียน

  • วิธีในการวิจัย เช่น การสำรวจ การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การศึกษา เป็นต้น

  • สถานที่ศึกษา เช่น สถาบันราชภัฏอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี บานโคกตะเคียน โรงเรียน………….. เป็นต้น

ในการกำหนดชื่อเรื่องโครงการวิจัยไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง 4 ประเด็น อาจจะขาดรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ แต่รายการที่ขาดไม่ได้ คือ การระบุตัวแปร

เตรียมการศึกษาวิจัย

อธิบาย

ดำเนินการศึกษาวิจัย

อธิบาย

ข้อมูลวิจัย

  • บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)


ดูข้อมูลการดำเนินการบทที่ 1 >


ดูข้อมูลการดำเนินการบทที่ 2 >


ดูข้อมูลการดำเนินการบทที่ 3 >


ดูข้อมูลการดำเนินการบทที่ 4 >


ดูข้อมูลการดำเนินการบทที่ 5 >ส่งรายงานผลเพื่อเผยแพร่

อธิบาย