ดำเนินการขั้นเตรียมการ

Preparation Phrase

GUIDE : HOME > ระบบการทำงาน > การปฏิบัติภารกิจ-MOVE > การดำเนินการขั้นเตรียมการ